Feb 182013
 
 February 18, 2013  Add comments

ՀՀ նախագահական ընտրությունների ժամանակ օգտագործված ընտրական դրոշմակնիքները հեշտությամբ ջնջման տեսանյութերի հավաքածու: Իսկ վերջում նկարահանված են մի խումբ մարդիկ, ում լրագրողը նկատել է մի քանի անձանգրերի դրոշմները ջնջելիս հավանաբար կրկնակի քվեարկության նպատակով:


A collection of videos where electoral stamps/seals used during the 2013 Armenian Presidential Elections are easily removed. At the very end, a group of people is caught removing the electoral stamps/seals from multiple passports apparently with the purpose of repeated voting.